Date   
Choices... By Joy V · #250672 ·
Choices... By Joy V · #250633 ·
Choices... By Joy V · #250597 ·
Vinnie back on Equioxx By Joy V · #250595 ·
Vinnie back on Equioxx By Joy V · #250538 ·
Hives (again) and swollen sheath (again) By Joy V · #250456 ·
Hives (again) and swollen sheath (again) By Joy V · #250447 ·
Hives (again) and swollen sheath (again) By Joy V · #250438 ·
Hives (again) and swollen sheath (again) By Joy V · #250423 ·
Hives (again) and swollen sheath (again) By Joy V · #250422 ·
Hives (again) and swollen sheath (again) By Joy V · #250421 ·
Hives (again) and swollen sheath (again) By Joy V · #250402 ·
Hives (again) and swollen sheath (again) By Joy V · #250398 ·
Benedryl/antihistamines By Joy V · #250275 ·
cabergoline and pentosan By Joy V · #250072 ·
Horse is being fed "treats" against my will By Joy V · #249819 ·
Horse is being fed "treats" against my will By Joy V · #249818 ·
Horse is being fed "treats" against my will By Joy V · #249787 ·
Horse is being fed "treats" against my will By Joy V · #249781 ·
Update: getting worse - help! By Joy V · #249120 ·
121 - 140 of 170